میزان افزایش حقوق و مالیات دریافتی از آنها

نویسنده مطلب
این محتوا چه جامعه هدفی را دنبال می کند؟
ملی
در این مطلب در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

فزایش ۲۵ درصدی و حداقل دریافتی ۳.۵میلیون تومانی کارکنان و بازنشستگان در سال جاری با پرداخت تا ۳۵ درصدی مالیات بهصورت پلکانی همراه است. به گزارش ایسنا،افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال گذشته به طور متوسط ۱۵ درصد و حداقل دریافتی آنها ۲.۸ میلیون تومان بود، اما دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش ضریب حقوق گرو ههای مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی اعم از کارکنان و بازنشستگان را ۲۵ درصد و حداقل پرداختی به آنها را ۳.۵ میلیون

تومان پیشبینی کرد.

هیچ کسی بیش از ۲.۵ میلیون تومان افزایش حقوق ندارد در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس، نظرات متفاوتی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان مطرح بود ولی در نهایت آنچه در قانون بودجه تصویب و از سوی مجلس به دولت ابلاغ

شده است نشان م یدهد که ضریب حقوق گرو ههای مختلف حقوق بگیر بر اساس آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳ ۹۹ تا ۲۵ درصد افزایش مییابد؛ البته مشروط به اینکه میزان افزایش حقوق هیچ کسی نسبت به سال گذشته بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نباشد. بنابراین برای حقو قهای بالای ۱۰ میلیون تومان فقط رقم ثابت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به آنها اضافه می شود.

مالیات ۳۵ درصدی برای حقو قهای بالاتر از ۳۲ میلیون تومان از سوی دیگر برای سال جاری سقف معافیت مالیاتی در ماه چهار میلیون و در سال تا ۴۸ میلیون تومان است و مازاد بر آن به صورت پلکانی مشمول مالیات خواهد شد. بر این اساس نرخ

مالیات بر درآمد حقوق کارکنان به این صورت است که مازاد ۴۸ میلیون تومان در سال تا رقم96 میلیون تومان و به عبارتی هشت میلیون تومان در ماه ۱۰ درصد مشمول مالیات خواهد شد. همچنین از ۹۶ میلیون تا ۱۴۴ میلیون تومان در سال، ۱۵ درصد، از ۱۴۴ میلیون تا ۲۱ ۶ میلیون تومان در سال، ۲۵ درصد و از ۲۱ ۶ میلیون تا ۲۸۸ میلیون تومان یعنی حقوق حدود ۲۴ میلیونی در ماه شامل ۲۵ درصد مالیات م یشود. اما حقوق های ۲۸۸ میلیون تا ۳۸۴ میلیون تومان در سال30 درصد و از ۳۸۴ میلیون تومان در سال بالاتر یعنی از ۳۲ میلیون تومان در ماه، ۳۵ درصد مشمول مالیات میشود.

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.