گیلان امروز
شماره ۴۹۱۳ - پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
روزنامه استانی
اجتماعی اقتصادی فرهنگی
صاحب امتیاز :‌ شکوهی راد، محمد کاظم
مدیرمسئول : شکوهی راد، محمد کاظم
سردبیر :
شماره مجوز : 72016
انتخاب تاریخ

درباره نشریه

۹۷/۰۱/۲۹ شماره 4906 ۴۹۰۶
شماره 4906 ۴۹۰۶
گیلان امروز شماره ۴۹۰۶ ۹۷/۰۱/۲۹
۹۷/۰۱/۲۷ شماره 4904 ۴۹۰۴
شماره 4904 ۴۹۰۴
گیلان امروز شماره ۴۹۰۴ ۹۷/۰۱/۲۷