خراسان جنوبی
شماره ۲۶۷۵ - چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
روزنامه استانی
اقتصادی فرهنگی
صاحب امتیاز :‌ موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول : احدیان، محمدسعید
سردبیر :
شماره مجوز : 18326
انتخاب تاریخ

درباره نشریه

۹۶/۱۲/۲۰ شماره 2672 ۲۶۷۲
شماره 2672 ۲۶۷۲
خراسان جنوبی شماره ۲۶۷۲ ۹۶/۱۲/۲۰