خراسان رضوی
شماره ۳۸۱۱ - چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
روزنامه استانی
اجتماعی فرهنگی
صاحب امتیاز :‌ موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول : احدیان، محمدسعید
سردبیر :
شماره مجوز : 18332
انتخاب تاریخ

درباره نشریه

۹۶/۱۲/۲۰ شماره 3808 ۳۸۰۸
شماره 3808 ۳۸۰۸
خراسان رضوی شماره ۳۸۰۸ ۹۶/۱۲/۲۰