صدای تاک
شماره ۴۳ - پنج شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷
هفته‌نامه منطقه‌ای
اقتصادی سیاسی
صاحب امتیاز :‌ محمدرضا نژادحیدری پور
مدیرمسئول : محمدرضا نژادحیدری پور
سردبیر :
شماره مجوز : 78698
انتخاب تاریخ

درباره نشریه

۹۶/۰۷/۱۸ شماره 17 ۱۷۲
شماره 17 ۱۷۲
صدای تاک شماره ۱۷۲ ۹۶/۰۷/۱۸
۹۶/۰۷/۰۴ شماره 15 ۱۵
شماره 15 ۱۵
صدای تاک شماره ۱۵ ۹۶/۰۷/۰۴
۹۶/۰۶/۲۸ شماره 14 ۱۴
شماره 14 ۱۴
صدای تاک شماره ۱۴ ۹۶/۰۶/۲۸
۹۶/۰۶/۱۴ شماره 13 ۱۳
شماره 13 ۱۳
صدای تاک شماره ۱۳ ۹۶/۰۶/۱۴
۹۶/۰۶/۰۲ شماره 12 ۱۲
شماره 12 ۱۲
صدای تاک شماره ۱۲ ۹۶/۰۶/۰۲
۹۶/۰۵/۲۴ شماره 11 ۱۱
شماره 11 ۱۱
صدای تاک شماره ۱۱ ۹۶/۰۵/۲۴
۹۶/۰۵/۰۵ شماره 8 ۸
شماره 8 ۸
صدای تاک شماره ۸ ۹۶/۰۵/۰۵
۹۶/۰۴/۲۴ شماره 8 ۸
شماره 8 ۸
صدای تاک شماره ۸ ۹۶/۰۴/۲۴