سپهربردسیر
شماره ۴۳۴ - چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹
هفته‌نامه استانی
سیاسی فرهنگی
صاحب امتیاز :‌ محمدرضا شجاعی باغینی
مدیرمسئول : محمدرضا شجاعی باغینی
سردبیر :
شماره مجوز : 20342
انتخاب تاریخ

درباره نشریه

بسمه تعالی

هفته نامه سپهر از تاریخ 17/7/87 با مجوز شماره 20342 با گستره توزیع استانی با زمینه سیاسی فرهنگی ، تحلیلی خبری با مدیرمسئولی محمدرضا شجاعی باغینی شروع به فعالیت نموده و با انتشا رمنظم نسبت به وظیفه مطبوعاتی خود عمل کرده است 

۹۹/۰۲/۲۹ نشریه سپهر بردسیر شماره 433 ۴۳۳
نشریه سپهر بردسیر شماره 433 ۴۳۳
سپهربردسیر شماره ۴۳۳ ۹۹/۰۲/۲۹
۹۹/۰۲/۲۲ روزنامه سپهربردسیر شماره 432 ۴۳۲
روزنامه سپهربردسیر شماره 432 ۴۳۲
سپهربردسیر شماره ۴۳۲ ۹۹/۰۲/۲۲
۹۹/۰۲/۱۵ نشریه سپهربردسیر شماره 431 ۴۳۱
نشریه سپهربردسیر شماره 431 ۴۳۱
سپهربردسیر شماره ۴۳۱ ۹۹/۰۲/۱۵
۹۹/۰۲/۰۸ نشریه سپهر بردسیر شماره 430 ۴۳۰
نشریه سپهر بردسیر شماره 430 ۴۳۰
سپهربردسیر شماره ۴۳۰ ۹۹/۰۲/۰۸
۹۹/۰۲/۰۱ نشریه سپهربردسیر شماره 429 ۴۲۹
نشریه سپهربردسیر شماره 429 ۴۲۹
سپهربردسیر شماره ۴۲۹ ۹۹/۰۲/۰۱
۹۹/۰۱/۲۵ نشریه سپهربردسیر شماره 428 ۴۲۸
نشریه سپهربردسیر شماره 428 ۴۲۸
سپهربردسیر شماره ۴۲۸ ۹۹/۰۱/۲۵
۹۹/۰۱/۱۸ نشریه سپهر بردسیر شماره 427 ۴۲۷
نشریه سپهر بردسیر شماره 427 ۴۲۷
سپهربردسیر شماره ۴۲۷ ۹۹/۰۱/۱۸
۹۸/۱۲/۲۶ نشریه سپهربردسیر شماره 426 ۴۲۶
نشریه سپهربردسیر شماره 426 ۴۲۶
سپهربردسیر شماره ۴۲۶ ۹۸/۱۲/۲۶
۹۸/۱۲/۱۹ روزنامه سپهر بردسیر شماره 425 ۴۲۵
روزنامه سپهر بردسیر شماره 425 ۴۲۵
سپهربردسیر شماره ۴۲۵ ۹۸/۱۲/۱۹
۹۸/۱۲/۱۲ نشریه سپهربردسیر شماره 424 ۴۲۴
نشریه سپهربردسیر شماره 424 ۴۲۴
سپهربردسیر شماره ۴۲۴ ۹۸/۱۲/۱۲
۹۸/۱۱/۲۸ روزنامه سپهر بردسیر شماره 423 ۴۲۳
روزنامه سپهر بردسیر شماره 423 ۴۲۳
سپهربردسیر شماره ۴۲۳ ۹۸/۱۱/۲۸
۹۸/۱۱/۲۱ نشریه سپهر بردسیر شماره 422 ۴۲۲
نشریه سپهر بردسیر شماره 422 ۴۲۲
سپهربردسیر شماره ۴۲۲ ۹۸/۱۱/۲۱