شورکویر
شماره ۵ - دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
دوهفته‌نامه استانی
اجتماعی سیاسی
صاحب امتیاز :‌ احمدی تنگانی، احسان
مدیرمسئول : احمدی تنگانی، احسان
سردبیر :
شماره مجوز : 81835
انتخاب تاریخ

درباره نشریه

۹۷/۱۱/۱۷ شماره 4 ۴
شماره 4 ۴
شورکویر شماره ۴ ۹۷/۱۱/۱۷
۹۷/۰۵/۰۹ شماره 3 ۳
شماره 3 ۳
شورکویر شماره ۳ ۹۷/۰۵/۰۹  ۰


۱۹

۹۷/۰۴/۱۴ شماره 2 ۲
شماره 2 ۲
شورکویر شماره ۲ ۹۷/۰۴/۱۴۳


۱۷

۹۷/۰۳/۲۴ شماره 1 ۱
شماره 1 ۱
شورکویر شماره ۱ ۹۷/۰۳/۲۴