سیستان و بلوچستان
شماره ۱۰۸۱ - چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
روزنامه استانی
اقتصادی فرهنگی
صاحب امتیاز :‌ موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول : حدیان، محمدسعید
سردبیر :
شماره مجوز : 24157
انتخاب تاریخ

درباره نشریه

۹۶/۱۲/۲۰ شماره 1078 ۱۰۷۸
شماره 1078 ۱۰۷۸
سیستان و بلوچستان شماره ۱۰۷۸ ۹۶/۱۲/۲۰