زاینده رود
شماره ۱۶۱ - دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
روزنامه منطقه‌ای
اجتماعی سیاسی فرهنگی
صاحب امتیاز :‌
مدیرمسئول :
سردبیر :
شماره مجوز : 17377
انتخاب تاریخ

درباره نشریه