حاشیه های یک رژه؛ از خودروی بمب گذاری شده تا ترند توئیتر