Average: 4 (1 vote)
تیترهای برجسته
انتخابات جلوه گاه عزت ونمادوحدت وهمبستگی ملت است
درخواست تزریق واکسن کرونای خارج از دستورالعمل ها برخی ادارات استان کرمان
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

Add new comment

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

حمیدرضا رشید ینژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه استان کرمان یک استان پهناور است و در حال

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

روزنامه پیام ما شماره 2012
روزنامه پیام ما شماره 2011
روزنامه ندای وحدت شماره 3070
روزنامه پیام ما شماره 2010
نشریه هفتوادشماره 348
نشریه نسیم امید شماره 276
روزنامه ندای وحدت شماره 3069
روزنامه پیام ما شماره 2009