Average: 4 (1 vote)
تیترهای برجسته
۵۰ درصد فضای سبز با آب شرب آبیاری م یشود
مدیرکل نوسازی مدارس استان : ۴۵۸ پروژه فعال مدرس هسازی در کرمان وجود دارد
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

Add new comment

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه طرح فردا شماره 139
نشریه طرح فردا شماره 138
نشریه طرح فردا شماره 137
نشریه طرح فردا شماره 135
نشریه طرح فردا شماره 134
نشریه طرح فردا شماره 133
نشریه طرح فردا شماره 132
نشریه طرح فردا شماره 131