نصب تابلو پنچری جرم است

نویسنده مطلب
تگ
Average: 4 (1 vote)
این محتوا چه جامعه هدفی را دنبال می کند؟
ملی
در این مطلب در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

 

 

 

در بعضی از خیابانها، همیشه میتوان وسیله نقلیه خود را پارک کرد. اما بعضی اوقات محدودیتهایی برای پارک خودرو در خیابانها وجود دارد که علائم راهنمایی و رانندگی، این محدودیتها را به رانندگان ارائه میکنند. مواقعی نیز فقط در یکطرف از خیابان اجازهی پارک وجود دارد و مواقعی دیگر به هیچوجه اجازه پارک خودرو وجود ندارد. برای مثال، در ساعاتی از روز خودروهای شخصی اجازهی رفتوآمد و توقف در بعضی از خیابانهای شهرها را ندارند و این اجازه فقط به تاکسیها و وسایل نقلیه عمومی دادهشده؛ همچنین ماشینهای سنگین و باربری نیز در ساعاتی مشخص از روز اجازهی تردد در سطح شهر و خیابانها را ندارند. مگر موقع بار زدن مجبور به توقف و پارک در منطقهی موردنظر برای بارزنی حاضر شوند.جرائم پارک در کوچه و خیابان پارک کردن در هر فضایی دارای قواعد و قوانین خاصی است؛ صد البته که کوچه ها و معابر از این قاعده مستثنی نیستند. در ادامه به تعدادی ازاین قوانین، اشاره میکنیم:

• از نظر قانونی فضای کوچه، متعلق به فرد خاصی نیست و همهی مردم نسبت به آن مالکیت برابر دارند. کوچه از جمله اموالی است که غیرقابل تملک است و هرشخصی با رعایت قوانین، میتواند از مفاد آن بهره ببرد و هر شخصی تا وقتی که باعث سد معبر و ایجاد مزاحمت نشده باشد، حق پارک در کوچه شامل او نیز میشود. )مواد 24  قانون مدنی(

• با این که کوچه متعلق به عموم مردم است، خانه هاییکه در کوچه هستند در حد رفتوآمد خود نسبت به آن حق دارند که این حق"حق ارتفاق نسبت به ملک غیر"نام دارد. )مواد 93 تا 108 قانون مدنی(

• پارک خودرو در کوچهها نباید مانع رفتوآمد صاحبان منازل شود و رانندگان حق پارک در جلوی درب پارکینگ خانهها را ندارند. پارک در برابر سایر دربها، اگر مانع رفتوآمد افراد و یا وسایل نقلیه مثل دوچرخه وموتورسیکلت شود، غیرقانونی است.

• اگر کسی شخص دیگری را به هر نحوی تهدید مالی کند)مثل پنچر کردن یا بوکسل کردن خودرو(و به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک کاری را کرده یا نکرده باشد، به 74 ضربه شلاق یا دوماه تا دو سال زندان محکوم میشود)ماده 96 قانون مجازات اسلامی( تابلوهای پارک مساوی با پنچری ضمانت اجرای ندارد سرهنگ امین پاک ایزدی، رئیس پلیس راهور در این باره بیان داشت :طبق قانون چند مورد پارک در معابر ممنوع است یکی مکانهای که تابلو توقف ممنوع داشته باشد و مقابل پل و حریم تقاطع و میدان تا 15 متر ممنوع است. او ادامه داد: در مسیرهایی که تابلو است و این تابلوهای پارک مساوی با پنچری ضمانت اجرای ندارد و اعمال نمیشود، فقط مواردی را که قانون مشخص کرده است.

Add new comment

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.