تیترهای برجسته
نظر به تجارب تلخ اصلا حطلبان در چند سال اخیر؛ به کاندیدای نیابتی تن نم یدهیم
شهردار کرمان: 3 اقدامات شهرداری در بافت تاریخی کم نظیر است
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

مطبوعـات بـه‌عنـوان رکـن چهـارم دموکراسـی و ابـزاری قدرتمنـد بـرای مطالبه‌گـری و جلوگیـری از سـوق جوامـع بـه سـمت دیکتاتـوری در طـول حیـات خویـش همـواره نقـش‌آفریـن بوده‌انـد و بـر اسـاس وظیفـه ذاتـی و اصـل وجـودی خـود بیان مشـکلات و درد مـردم را سـرلوحه کار خویـش قـرار داده‌انـد، امـا رسـانه‌ها…

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

روزنامه پیام ما شماره 2214
نشریه شیرگان شماره 160
روزنامه پیام ما شما 2213
نشریه سپهربردسیر شماره 515
روزنامه پیام ما شماره2211
نشریه هفتواد شماره 381
روزنامه پیام ما شماره 2210
نشریه پردیس جنوب شماره 18