kaghazvatan

کاغذ وطن
نوع نشریه
اقتصادی
بازه انتشار
روزنامه
روز انتشار هفته نامه
حوزه انتشار
استانی
استان/شهر
  • استان کرمان
  • کرمان
نوع انتشار
نوع مالکیت

آخرین مطالب تک شماره های نشریه

  • عضو هیئت نمایندگان اتاقبازرگانی ایران میگوید تا زمانی که ساختارها در اقتصاد ایران تغییر نکند، جابجایی وزیران چندان گره گشا نخواهد بود.

  • روزهای پایانی سال ۹۹ بدل به روزهای سخت وزیر کرمانی صنعت، معدن و تجارت شده است. علیرضارزم حسینی که در سال پایانی دولت دوازدهم با وعده های بزرگی همچون سامان دهی بازار خودرو و با حمایت های دوستا ن کرمانی اش به

آخرین نظریات نشریه

بیشترین نظرات