کسب و کار بانوان رونق میابد

کسب و کار بانوان رونق میابد

 

 

با حضور شهردار کرمان و با هدف حمایت از بانوان کرمانی، تفاهم
نامه همکاری سه جانبه بین مرکز رشد و شتا بدهی کسب و
کار بانوان استان کرمان، شهرداری کرمان و پارک علم و فناوری
منعقد شد.
سعیده صادقی مدیر مرکز رشد و شتاب دهی کسب و کار بانوان
استان کرمان در حاشی هی مراسم انعقاد این تفاهم نامه، موضوع
آن را ایجاد و گسترش همکار یهای بیشتر در خصوص انجام
طرح های پژوهشی در زمینه اهداف مشترک و انجام خدمات
مشاوره در حوزه های مرتبط با امور کارآفرینی و کسب وکار
بانوان ذکر کرد. وی گفت: این مرکز زیر مجموعه پارک علم
و ف نآوری است و اساس کارش بر این است که از اید ههای جدید
و طر حهای فنآورانه بانوان حمایت م یکند.
وی افزود: برگزاری دور ههای آموزشی به درخواست شهرداری
و از طرفی اختصاص دادن فضاهای شهری برای برگزاری
استار تآ پهای مختص بانوان از جمله زمین ههای همکاری است.
صادقی با اشاره به ارتباط نزدیک شهرداری با مردم ادامه داد:
برگزاری کارگا ههای آموزشی در خصوص صاحبان ایده که از سوی
شهرداری معرفی می شوند نیز از جمله موارد همکاری مشترک
است.وی تصریح کرد: طبق این تفاهم نامه شهرداری م یتواند به
بانوان صاحب ایده کمک کرده و آنها را به مرکز معرفی کند تا
روش و راهکارهای اصولی کسب و کار به آنها آموزش داده شود.
مدیر امور بانوان وخانواده شهرداری کرمان نیز گفت: طبق
این تفاهم نامه برخی دور ههای کارآموزی و پژوهشی بانوان با
هماهنگی معاونت برنام هریزی و اقتصادی در شهرداری برگزار و از
ظرفیت های علمی و تخصصی بهره گرفته خواهد شد.سارا کارگر
با اشاره به این که در حوزه توانمندسازی بانوان، شهرداری قصد
دارد اقداماتی را انجام دهد؛ خاطرنشان کرد: این اقدامات عاوه
بر زنان کارآفرین، زنان نیازمند حمایت را نیز شامل می شود.
وی ادامه داد: بانوانی که در فرهنگسراها و خان ههای فرهنگ در
زمین ههای مختلف آموزش م یبینند؛ از حمای تهای مرکز رشد و
شتا بدهی کسب و کار بانوان نیز بهر همند، خواهند شد تا ضمن
فراگیری مهارت و داشتن ایده، بتوانند کسب و کاری را شروع کنند.

جهت دسترسی به آرشیو نشریه به لینک

https://teetr.ir/wp-admin/post-new.php?post_type=pubcontent
https://teetr.ir/newspaper/haftvad/

نظر شما درباره ی این نشریه چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *