کمبود نیروی انسانی مدارس در اول مهر

کمبود نیروی انسانی مدارس در اول مهر

گره و مشکل اینجاست که وقتی فرد در کاردانش
آموزش داده شد دیگر نباید دنبال مدرک گرایی
برود. این غلط است. در جوامع توسعه یافته
امروز، وقتی فرد یک رشته را انتخاب کرد،
شغلش از ابتدای راه مشخص است اما در جامعه
ما، دانشگاه و مدرک ارجحیت پیدا کرده است.
مدیرکل دفتر آموز شهای کاردانش وزارت آموزش
و پرورش نیز با بیان اینکه قبول ندارم که در نظام
آموزشی مهارتی ناکام هستیم گفت: نظا مهای
آموزشی مهارتی در دنیا، تقاضامحور است.
مصطفی آذرکیش، مدیرکل دفتر آموز شهای
کاردانش وزارت آموزش و پرورش در برنامه
تلویزیونی پرسشگر که با موضوع چال شهای
آموز شهای مهارتی به روی آنتن رفت، با
بیان اینکه قبول ندارم که در نظام آموزشی
مهارتی ناکام هستیم گفت: نظا مهای
آموزشی مهارتی در دنیا، تقاضامحور است.
وی افزود: خروجی دانش آموزان ما باید به
بازار کار وصل شود. برای اشتغال به زیرساخت
اقتصادی، حقوقی و قانونی نیاز داریم و
دستگا هها باید در جذب و بکارگیری افراد سهم
خود را ایفا کنند. زمانی که بنگا ههای اقتصادی
فعال اند، پویایی اشتغال را بیشتر می بینیم.
آذرکیش با اشاره به تحصیل ۹۱۰ هزار هنرجو
در هنرستا نها گفت: بیش از ۲۸۰ هزار
خروجی دیپلم داریم که باید مشو قهایی
برای بکارگیری شان داشته باشیم. ۲۸ .۴۲
درصد دانش آموز رشته تجربی داریم، چطور
م یشود که بیشتر از ۶۰ درصد داوطلبان کنکور
رشته تجرب یاند؟ یک علت سیگنا لهایی است
که برای اشتغال در رشت ههای پزشکی می
رسد، البته آموزش و پرورش در حال کنترل
ورود دانش اموزان به رشته تجربی است.
مولف ههای تاثیرگذار دیگری داریم. به عنوان
مثال غول کنکور یکی از مشکلات بزرگ ماست.
وی با اشاره به اینکه نقش رسانه ها را نیز
باید در ناکامی آموز شهای مهارتی درنظر
بگیریم گفت: چه میزان از تولیدات رسانه
ملی مختص تقویت فرهنگ کار است؟
قانون جامع مهارت در مجلس تصویب شده
و هدف انسجام بخشی به آموز شهای
مهارتی را دنبال می کند. آموز شهای مهارتی
ماهیتا تقاضامحور است و باید بنگا هها بر
اساس قوانینی، در فرایند آموزش وارد شوند.
وی افزود: اگر از سوی بازار کار به ما اع الم
نیاز شود ما آماده تربیت نیروییم اما باید با
تعهد بکارگیری توامان باشد. پیوند بین نظام
اقتصادی و آموزشی در جوامع موفق، بالاست.
آذرکیش با بیان اینکه تعامل اثربخش بین
دستگاهی ضرورتی اجتناب ناپذیر است گفت:
مشارکت دستگا ههای دولتی بخص خصوصی
و بنگا ههای اقتصادی باید برقرار شود. خلائی
که داریم پیوند بین بنگا ههای اقتصادی و
آموزش مهارتی است. عملکرد هنرستان ها علی
رغم کمبودها قابل دفاع است و می توانند در
صورت لزوم نیازهای بازار کار را پاسخگو باشند.
وی افزود: باید بهترین برگه و مدرک برای
استخدام و تسهیلات و… گواهینامه صلاحیت
حرف های باشد. تضمی نهای لازم را باید برای
قوانین مصوب داشته باشیم. برخورداری از
گواهینامه صلاحیت حرف های در قانون برنامه
ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است.
اقتصاد موتور محرکه آموز شهای مهارتی است.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اس المی با اشاره به ساماندهی
نیروی انسانی در آموزش و پرورش گفت: با
توجه به آنچه در کمیسیون آموزش به طور
شفاف از مسئولین می شنوم یقین م یدانم اول
مهر دچار مشکل جدی در تامین معلم هستیم.
به گزارش ایسنا، قاسم احمدی لاشکی،
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اس المی نیز در این برنامه
با بیان اینکه در حال حاضر ۱۴ میلیون و
۱۳۴ هزار دانش آموز و ۹۳۰ هزار حقوق بگیر
داریم گفت: از این آمار، هفت میلیون و ۷۲۶
هزار دانش آموز ابتدایی، ۲ میلیون و ۹۵۰هزار
دانش آموز متوسطه اول و سه میلیون و
۴۵۶ هزار دانش آموز متوسطه دوم هستند.
وی افزود: نزدیک به دومیلیون نفر در
شاخه نظری و حدود ۶۱۱ هزار نفر در
شاخه کاردانش و ۴۸۲ هزار نفر در شاخه
فنی و حرفه ای مشغول به تحصیل اند.
وی با اشاره به اینکه ساماندهی نیروی انسانی و
تنوع مدارس دو چالش آموزش و پرورش هستند
گفت: آیا کاردانش مربی به اندازه لازم دارد یا
خیر؟ مدارس دیگر هم همینطور. از سوی دیگر با
تنوع مدارس روبروییم و هیچ کجای دنیا اینگونه
نیست. با توجه به آنچه در کمیسیون آموزش
به طور شفاف از مسئولین می شنوم، یقین
م یدانم اول مهر دچار مشکل جدی هستیم.
احمدی لاشکی ادامه داد: از مجموع پرسنل
آموزش و پرورش، ۵۸۹ هزار معلم، ۱۷۶ هزار
مدیر و معاون و مابقی کادر اجرای یاند و ما
۴۳ هزار مدرسه زیر ۵۰ دانش آموز داریم.
وی ادامه داد: کره جنوبی جمعیت دانش
آموزی شش میلیونی و در عین حال بیش
از ۵۰۰ هزار نیروی انسانی دارد و در کلاس
درس ۲۵ نفره همزمان ۵ معلم سرکلا ساند.
لاشکی با اشاره به اینکه دائم گفته م یشود
معلم تامین م یشود، اما باید پرسید از کجا؟
از حق التدری سها و سرباز معل مها؟ گفت:
اگرحق التدری سها خو باند چرا تعیین تکلیف
نم یشوند؟ آموزش و پرورش دنبال این نیست
که پول و بودجه اجرای قانون تعیین تکلیف
را از سازمان بودجه بگیرد. نتیجه این م یشود
که اول مهر معلمی را سر کلاس می فرستیم
که حقوق به او نمی دهم، عید حقوق ندارند،
ریزگردها که مدرسه را تعطیل کرد باز حقوق
ندارند. با چه انگیزه و آرامشی باید سرکلاس
بروند؟ معلمان سه نوع اند، یک جور درس می
دهند، اما سه جور حقوق م یگیرند. در کاردانش
هم برونسپاری می کنند، اگر نکنند نم یتوانند.
وی با بیان اینکه امروز عدالت آموزشی به
شدت زیر سوال است، به نتایج نفرات برتر
کنکور امسال اشاره کرد و گفت: ۶۰ درصد رتبه
برترها مربوط به تهران یها و ۴۰ درصد مربوط
به مدارس خاص شهرستا نها و مدارسی چون
سمپاد، شاهد، نمونه دولتی یا هیئت امنایی
است. پس جایگاه مدرسه دولتی کجاست؟

 

روزنامه پیام ما شماره 1518 و دریاچه ارومیه و اول مهر
روزنامه پیام ما شماره ۱۵۱۸ و دریاچه ارومیه و اول مهر

جهت مطالعه روزنامه پیام ما شماره ۱۵۱۸ و دریاچه ارومیه و اول مهر و هم چنین ارشیو روزنامه کاغذ وطن به لینک های زیر مراجعه فرمایید
http://www.teetr.ir/t/22520

https://teetr.ir/newspaper/kaghazvatan/

نظر شما درباره ی این نشریه چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *